Có 1 kết quả:

gōu lán ㄍㄡ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) brothel
(2) theater
(3) carved balustrade