Có 1 kết quả:

gōu liú

1/1

gōu liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stay
(2) to stop over
(3) to break one's journey

Một số bài thơ có sử dụng