Có 1 kết quả:

gōu huà

1/1

gōu huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sketch out
(2) to delineate