Có 1 kết quả:

gōu fèng

1/1

gōu fèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to point a brick wall
(2) to grout a tiled surface