Có 1 kết quả:

gōu lián ㄍㄡ ㄌㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 勾連|勾连[gou1 lian2]