Có 1 kết quả:

gōu gǔ dìng lǐ

1/1

gōu gǔ dìng lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pythagorean theorem