Có 1 kết quả:

gōu jiān dā bèi

1/1

gōu jiān dā bèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

arms around each other's shoulders (idiom)