Có 1 kết quả:

gōu qiàn

1/1

gōu qiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to thicken with cornstarch