Có 1 kết quả:

gōu zǒu

1/1

gōu zǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to steal (sb's heart)