Có 1 kết quả:

Gōu Jiàn

1/1

Gōu Jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

King Gou Jian of Yue (c. 470 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸