Có 1 kết quả:

gōu xiāo

1/1

gōu xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to write off
(2) to cancel