Có 1 kết quả:

bāo gān

1/1

bāo gān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have the full responsibility of a job
(2) allocated task