Có 1 kết quả:

bāo gān zhì

1/1

bāo gān zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a system of payment partly in kind and partly in cash