Có 1 kết quả:

bāo èr nǎi

1/1

bāo èr nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cohabit with and financially support a mistress