Có 1 kết quả:

bāo chǎn dào hù zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

system of quotas for farm output per household