Có 1 kết quả:

bāo jià

1/1

bāo jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) package
(2) all-inclusive deal