Có 1 kết quả:

bāo yǎng

1/1

bāo yǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to provide for
(2) to keep (a mistress)