Có 1 kết quả:

bāo bàn

1/1

bāo bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to undertake to do everything by oneself
(2) to run the whole show