Có 1 kết quả:

bāo bāo

1/1

bāo bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bag or purse etc
(2) small bump or pimple
(3) hillock