Có 1 kết quả:

bāo hán

1/1

bāo hán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bao hàm, chứa đựng, gồm có

Từ điển Trung-Anh

(1) to contain
(2) to embody
(3) to include

Một số bài thơ có sử dụng