Có 1 kết quả:

bāo náng

1/1

bāo náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bundle
(2) bag