Có 1 kết quả:

bāo yuánr

1/1

bāo yuánr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy the whole lot
(2) to take everything remaining