Có 1 kết quả:

bāo zài wǒ shēn shang

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) leave it to me (idiom)
(2) I'll take care of it