Có 1 kết quả:

bāo zi

1/1

bāo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steamed stuffed bun
(2) CL:個|个[ge4]