Có 1 kết quả:

bāo zi yǒu ròu bù zài zhě shàng ㄅㄠ ㄧㄡˇ ㄖㄡˋ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ ㄕㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a book is not judged by its cover (idiom)