Có 1 kết quả:

bāo jīn

1/1

bāo jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) headscarf
(2) turban