Có 1 kết quả:

bāo dǎ tiān xià

1/1

bāo dǎ tiān xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to run everything (idiom); to monopolize the whole business
(2) not allow anyone else to have a look in