Có 1 kết quả:

bāo chāo

1/1

bāo chāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to outflank
(2) to envelop