Có 1 kết quả:

bāo kuò nèi zhì pèi zhòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

integrated weights (diving)