Có 1 kết quả:

bāo huàn

1/1

bāo huàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to guarantee replacement (of faulty goods)
(2) warranty