Có 1 kết quả:

bāo lǎn

1/1

bāo lǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

đảm nhận mọi việc

Từ điển Trung-Anh

(1) to monopolize
(2) to take on responsibility over everything
(3) to undertake the whole task