Có 1 kết quả:

bāo yuè

1/1

bāo yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make monthly payments
(2) monthly payment