Có 1 kết quả:

Bāo róu shì luó xuán tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Borrelia, genus of Spirochaete bacteria