Có 1 kết quả:

bāo huó

1/1

bāo huó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) job paid according to the amount of work done
(2) contract work