Có 1 kết quả:

bāo pí huán qiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

circumcision