Có 1 kết quả:

bāo zū

1/1

bāo zū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuê nhà hoặc ruộng đất để cho thuê lại

Từ điển Trung-Anh

(1) to rent
(2) to charter
(3) to rent land or a house for subletting
(4) fixed rent for farmland