Có 1 kết quả:

bāo guǎn

1/1

bāo guǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đảm bảo, cam đoan

Từ điển Trung-Anh

(1) to assure
(2) to guarantee