Có 1 kết quả:

bāo mǐ

1/1

bāo mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) corn
(2) maize
(3) also written 苞米[bao1 mi3]