Có 1 kết quả:

bāo luó wàn xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all-embracing
(2) all-inclusive