Có 1 kết quả:

bāo jǔ

1/1

bāo jǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to summarize
(2) to swallow up
(3) to annex
(4) to merge