Có 1 kết quả:

bāo jīng

1/1

bāo jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phimosis (medicine)