Có 1 kết quả:

bāo cài

1/1

bāo cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cabbage