Có 1 kết quả:

bāo fu dǐr

1/1

bāo fu dǐr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) family heirloom
(2) most precious family possession
(3) person's secrets
(4) one's best performance