Có 1 kết quả:

bāo gǔ

1/1

bāo gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) maize
(2) corn
(3) also written 苞穀|苞谷[bao1 gu3]