Có 1 kết quả:

bāo shēn gōng

1/1

bāo shēn gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indentured laborer