Có 1 kết quả:

Bāo Qīng tiān

1/1

Bāo Qīng tiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bao Qingtian, fictional nickname of Bao Zheng 包拯[Bao1 Zheng3] (999-1062), Northern Song official renowned for his honesty