Có 1 kết quả:

pú fú

1/1

pú fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to crouch
(2) to crawl
(3) to creep