Có 1 kết quả:

pú fú qián jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to crawl forward