Có 1 kết quả:

pú fú qián jìn ㄆㄨˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to crawl forward