Có 1 kết quả:

huà hé wù

1/1

huà hé wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chemical compound