Có 1 kết quả:

huā zi

1/1

huā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beggar (old term)
(2) same as 花子